المرجع / صورة .وصفتطبيق
صندوق التوجيه Steering Box:4001.35
4001.35
PEUGEOT 107
CITROEN C1 (PM_, PN_)
TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_)
للاستخدام:
PEUGEOT、TOYOTA、CITROEN
صندوق التوجيه Steering Box:B000867980
B000867980
TOYOTA AYGO (_B4_)
PEUGEOT 108
CITROEN C1 II (PA_, PS_)
للاستخدام:
PEUGEOT、TOYOTA、CITROEN
صندوق التوجيه Steering Box:1608206080
1608206080
PEUGEOT 4008
CITROEN C4 AIRCROSS
MITSUBISHI ASX Van (GA_W_)
MITSUBISHI ASX (GA_W_)
للاستخدام:
MITSUBISHI、PEUGEOT、CITROEN
وإذ تضع محور العجلة Wheel Hub Bearing:3748.85
3748.85
PEUGEOT 107
CITROEN C1 (PM_, PN_)
TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_)
للاستخدام:
PEUGEOT、TOYOTA、CITROEN
وإذ تضع محور العجلة Wheel Hub Bearing:3785A015
3785A015
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)
PEUGEOT 4007 (GP_)
CITROEN C-CROSSER (EP_)
أكثر...
وإذ تضع محور العجلة Wheel Hub Bearing:3880A018
3880A018
MITSUBISHI DELICA D5 (CV_W)
MITSUBISHI OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)
MITSUBISHI OUTLANDER II Van (CW_W)
MITSUBISHI ASX Van (GA_W_)
CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE
أكثر...
وإذ تضع محور العجلة Wheel Hub Bearing:3785A035
3785A035
MITSUBISHI OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)
PEUGEOT 4008
CITROEN C4 AIRCROSS
MITSUBISHI ASX Van (GA_W_)
MITSUBISHI ASX (GA_W_)
أكثر...
وإذ تضع محور العجلة Wheel Hub Bearing:3785A033
3785A033
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)
PEUGEOT 4008
CITROEN C4 AIRCROSS
للاستخدام:
MITSUBISHI、PEUGEOT、CITROEN
وإذ تضع محور العجلة Wheel Hub Bearing:16 062 918 80
16 062 918 80
PEUGEOT 4008
CITROEN C4 AIRCROSS
MITSUBISHI ASX (GA_W_)
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)
للاستخدام:
MITSUBISHI、PEUGEOT、CITROEN
التعادل رود نهاية Tie Rod End:3817.64
3817.64

التعادل رود نهاية
Tie Rod End

Front Axle, Right
Thread Size
: M12x1.25 mm

PEUGEOT 107
CITROEN C1 (PM_, PN_)
TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_)
للاستخدام:
CITROEN、PEUGEOT、TOYOTA